ŠTO JE MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE/INJE KAZNENIH DJELA?

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke/inje kaznenih djela je mreža od 11 organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela (i prekršajnih djela nasilja u obitelji) na području 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima te na području 4 županije u kojima djeluju odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Članice Mreže sudjelovale su na brojnim edukacijama i tematskim predavanjima s ciljem unaprijeđenja znanja i kapaciteta za pružanje podrške i pomoći žrtvama i svjedocima/kinjama: Trodnevna edukacija za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela (2018.); Dvodnevna specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela (2018.), Dvije dvodnevne tematske edukacije za partnerske edukacije (2019.), Tematska predavanja: „Djeca, žrtve seksualnog nasilja“ (2019.); „Trgovanje ljudima“ (2020.); „Važnost osobe od povjerenja osobama u slučajevima seksualnog nasilja“ (2020.); „Temeljna ljudska prava žrtava seksualnog nasilja“ (2020.); „Specifičnosti u radu sa žrtvama prirodnih katastrofa“(2020.); „Zločini iz mržnje – kontekst i institucionalni okvir” i „Zločin iz mržnje“ (2021.);  „Specifičnosti u radu s LGBTIQ osobama žrtvama kaznenih djela“ (2021.). Sve članice Mreže kontinuirano se educiraju s ciljem što kvalitetnijeg pružanja usluga žrtvama i svjedocima/kinjama.  Nositeljica Mreže, Ženska soba i organizacija članica, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima članice su Victim Support Europe, krovne mreže organizacija koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela. 

KOJE USLUGE PRUŽAJU ČLANICE MREŽE PODRŠKE I SURADNJE?
  • Pružanje emocionalne i praktične podrške, tehničkih i praktičnih informacija i informacija o pravima,
  • Pružanje psihološkog i pravnog savjetovanja,
  • Pružanje podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela koje nisu prijavili/e kazneno djelo te pružanje podrške nakon završetka sudskog postupka ako je kazneno djelo prijavljeno,
  • Pružanje podrške žrtvama i svjedocima/kinjama pratnjom na sud,
  • Pružanje podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela pratnjom na policiju, državno odvjetništvo i/ili u centre za socijalnu skrb.

U okviru Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke/inje kaznenih djela usluge su dostupne neovisno o tome jeste li prijavili/e kazneno ili prekršajno djelo. Također, usluge su dostupne i određeni vremenski period nakon završetka sudskog postupka.

JE LI KORIŠTENJE USLUGA BESPLATNO ZA KORISNIKE/CE?

Da, pružanje svih usluga u okviru rada „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u potpunosti je besplatno za sve korisnike/ce koji/e nam se obrate za pomoć i podršku

KAKO VAM SE MOGU OBRATITI ZA POMOĆ I PODRŠKU?

Za pomoć i podršku možete nam se obratiti telefonskim putem, e-mailom ili osobno u prostorijama naših organizacija. Svi kontakti dostupni su na naslovnoj strani – kliknite na županiju iz koje dolazite i pojavit će Vam se kontakt podatci organizacije koja djeluje na tom području.